Cultural anthropologist Rashmi Sadana contributes to India Today piece on the Delhi Metro.